banner PL

msi products

Zaktualizowano 11:13 / 23-wrz-2020

Regulamin

1. Czas trwania wydarzenia oraz zapisy. Od 16 czerwca do 31sierpnia 2020 r. (UTC + 08:00), uczestnicy („Ty”, „Twój ” w zależności od przypadku) mogą zapisać się na promocję („wydarzenie”) MSI „Zostań świetnym ekspertem, podkręć tempo”. Aby dokonać zapisu, należy wykonać następujące czynności:

 

Nagroda MSI

i) Kup dwa (2) lub więcej nowych i kwalifikujących się produktów MSI, aby utworzyć zestaw kombinacji DUO, TRIO lub QUARTET (patrz odpowiednie produkty i tabela kombinacji tutaj: https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/pl/land-qualifying/?country_promotion=31 ) od uczestniczących partnerów MSI między 16 czerwca i 31 sierpnia 2020 r. (UTC + 08:00). Kwalifikujące się produkty można kupić jako pojedyncze komponenty lub jako część wstępnie przygotowanego zestawu.

ii) Od 1 lipca do 30 wrzesień 2020 r. zarejestruj kwalifikujące się produkty MSI na stronie promocyjnej wydarzenia (pod adresem https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/pl/?country_promotion=31 ) i podaj w ramach zgłoszenia wymagany dowód zakupu oraz numery seryjne produktu. Dokumentacja powinna zawierać etykietę z nazwą modelu produktu, datę faktury oraz nazwę sklepu/dostawcy. Data faktury powinna przypadać między 16 czerwca a 31 sierpnia 2020 r. Proces rejestracji musi zostać zakończony przed 30 września 2020 r. Rejestracja po upływie tego terminu zostanie uznana za nieważną.

KAŻDY UCZESTNIK (ZWERYFIKOWANY ZA POMOCĄ IMIENIA I NAZWISKA, KONTA LUB ADRESU PROTOKOŁU INTERNETOWEGO (IP)) MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W CELU WYKUPU ZWIĄZANEGO ZE WSPOMNIANYM WYDARZENIEM TYLKO JEDEN RAZ.

iii) Zaakceptuj postanowienia regulaminu i czekaj na decyzję MSI. Jeśli MSI dojdzie do wniosku, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, element wykupu – jeden (1) kod portfela Steam na wybrany zestaw kombinacji zostanie wysłany na zarejestrowany przez Ciebie adres e-mail. Odpowiednie elementy wykupu oraz wartości portfela Steam dla każdego zestawu kombinacji można znaleźć tutaj:

iv) MSI zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszeń według własnego uznania, a także ustalenia zgodności z niniejszym regulaminem. MSI może odrzucić zgłoszenie w przypadku, gdy rejestracja wydarzenia jest niepełna, nieważna lub wykracza poza okres wydarzenia lub odpowiedzi. Wnioski MSI o dodatkowe informacje, na które nie udzielono odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych, spowodują automatyczne odrzucenie zgłoszenia lub rejestracji w ramach niniejszego wydarzenia.

v) Rzeczywiste wartości portfela Steam mogą ulec zmianie ze względu na automatyczne przewalutowanie na lokalną walutę w oparciu o kurs wymiany obowiązujący w dniu wykupu.

vi) W przypadku fizycznego zwrotu zarejestrowanego produktu MSI lub zwrotu kosztów za jego równowartość, należy o tym powiadomić MSI na piśmie. Zgłoszenie na promocję zostanie wtedy automatycznie wycofane bez żadnych powiadomień. MSI zastrzega sobie prawo do zażądania od wnioskodawców zwrotu wykupionych przedmiotów w przypadku ich wymiany lub zwrotu kosztów za ich równowartość.

vii) Uczestnicy powinni mieć ukończone 18 lat. Nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione lub prawnie ograniczone.

viii) Wydarzenie, o którym mowa jest przeznaczone wyłącznie dla uprawnionych konsumentów końcowych, a nie dla firm. Do uczestnictwa w niniejszym Wydarzeniu nie są uprawnieni pracownicy MSI, podmioty stowarzyszone MSI, spółki zależne, producenci, partnerzy biznesowi, dystrybutorzy, integratorzy systemów, hurtownicy, sprzedawcy, detaliści, I-Cafe oraz pracownicy agencji lub ich najbliższa rodzina.

ix) MSI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez uprzedniego powiadomienia z zastrzeżeniem wszelkich wytycznych organu regulacyjnego.

x) Kwalifikujące się regiony: Japonia, Korea Południowa, Chiny, Tajwan, Hongkong, Makao, Czechy, Węgry, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia, Belgia, Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Polska, Litwa, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Królestwo, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Oman, Katar, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Irak, Jemen, Egipt, Republika Południowej Afryki, Izrael, Indie, Birma, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam.

 

2. Polityka prywatności Możemy poprosić Cię o dostarczenie nam określonych informacji podczas rejestracji na potrzeby wydarzenia oraz w trakcie rejestrowania produktu. Mogą one w stosownych przypadkach obejmować między innymi Twój adres e-mail, nazwę, numer seryjny produktu, kod realizacji, informacje o zakupie oraz inne, dobrowolnie udostępnione przez Ciebie informacje. Ponadto możemy pośrednio gromadzić otrzymane od Ciebie informacje, za pomocą plików cookie lub wbudowanych narzędzi do analizy witryn internetowych. Zbierane przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu organizacji niniejszego wydarzenia, zweryfikowania Twoich uprawnień, skontaktowania się z Tobą w razie potrzeby, w celu upewnienia się, że możemy przesłać Ci nagrodę oraz w celu przechowywania zapisanych danych produktu przez okres utrzymywanej miedzy nami relacji (np. gdy korzystasz z naszych usług takich jak gwarancja lub powiadomienia w ramach systemu elektronicznej dokumentacji medycznej itp.), a także w celu ich wykorzystywania wyłącznie do prowadzenia wewnętrznych badań rynkowych ukierunkowanych na opracowywanie lepszych produktów i usług. Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: i) podmiotów zewnętrznych przetwarzających informacje, takich jak dostawcy usług i stron internetowych, w tym Interpay Sales Promotions zajmujących się organizacją niniejszego wydarzenia; lub ii) przy reagowaniu na faktyczne lub podejrzane naruszenie obowiązujących przepisów oraz raportowaniu tego stanu rzeczy organom prawnym i regulacyjnym, takim jak sądy lub policja (w niezbędnym zakresie).

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, jak wspomniano powyżej do celów określonych w niniejszym regulaminie. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których obowiązują inne przepisy prawne oraz wymogi dotyczące ochrony danych niż stosowane w Twoim kraju.

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu wykorzystania i przetwarzania danych użytkownika są szczegółowo opisane w Polityce prywatności MSI dostępnej na stronie https://www.msi.com/page/privacy-policy. Polityka prywatności MSI stanowi część niniejszego Regulaminu i zostaje niniejszym włączona przez odniesienie z pełną mocą i pełnym skutkiem.

3. Subskrypcja eDM. Możesz zostać poproszony(-a) o dołączenie do listy odbiorców wiadomości eDM MSI, co umożliwi Ci otrzymywanie najnowszych informacji o produktach MSI lub aktualizacjach usług. Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj pola wyboru Subskrybuj lub pola o podobnej nazwie.

4. Licencja uczestnika. W przypadku wszelkich materiałów, które możesz nam dostarczyć w ramach niniejszego wydarzenia, w tym między innymi: zdjęć, filmów, recenzji, treści, komentarzy, opinii i materiałów pisemnych, w stosownych przypadkach (zwanych łącznie „przesłanymi materiałami”), niniejszym udzielasz MSI i jego podmiotom zależnym na całym świecie bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencji licencji na użytkowanie, reprodukowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i wykonywanie oraz w inny sposób wykorzystywanie przesłanych materiałów w dowolny, legalny sposób określony przez MSI i podlegający Polityce prywatności MSI.

5. Oświadczenia i zapewnienia uczestników Niniejszym oświadczasz i zapewniasz, że:

i) Podane przez Ciebie informacje są dokładne i zgodne z prawdą;

ii) Masz pełne uprawnienia, możliwości, umocowania i prawo do zapisania się na niniejsze wydarzenie oraz do udzielenia wymaganej licencji, oświadczeń i zapewnień zgodnie z niniejszym Regulaminem;

iii) Uzyskałeś(-aś) i utrzymasz wszystkie obowiązujące zatwierdzenia, zgody, pozwolenia, licencje i zwolnienia niezbędne do udzielenia MSI i jego podmiotom zależnym wymienionych powyżej licencji; oraz

iv) Zapisując się na niniejsze wydarzenie, przestrzegałeś(-aś) wszystkich obowiązujących przepisów.

6. Odszkodowanie dla uczestników. Zobowiązujesz się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć MSI, jego podmioty stowarzyszone i następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów przed wszelkimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami pełnomocnika) związanymi z wszelkimi roszczeniami, dochodzeniami, sporami sądowymi lub innymi prawnymi lub administracyjnymi działaniami stron trzecich, wynikającymi z lub odnoszącymi się do faktycznego czy też domniemanego naruszenia jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji, zobowiązań wymienionych w niniejszym Regulaminie.

7. Zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie zgody przez uczestnika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że:

i) MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:

  1. do określania, na podstawie ostatecznego ustalenia, czy uczestnik spełnił w dobrej wierze wymogi wydarzenia. W celach ilustracyjnych, nie ograniczając żadnych innych warunków, MSI może zdyskwalifikować uczestników: a) jeśli niekompletne są rejestracja dla celów wydarzenia lub rejestracja produktu; b) jeśli nie zostały spełnione wymagania kwalifikujące do wydarzenia, takie jak właściwa linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeśli dostarczone dokumenty są sfałszowane lub nieważne; d) jeśli zautomatyzowane kody, skrypty, wtyczki lub inne środki zostały użyte do wprowadzania danych lub wypełniania dokumentu rejestracyjnego wydarzenia; e) jeśli uczestnik nie ma zdolności prawnej do zapisania się na niniejsze wydarzeniu lub f) jeśli dokonano przestępstwa lub działań sprzecznych z prawem, czy też też zobowiązanie do udziału w wydarzeniu miało charakter rzekomy;
  2. do zamiany nagrody na przedmioty o podobnej wartości, bez uprzedniego powiadomienia;
  3. do zmiany, usunięcia lub uzupełnienia dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego powiadomienia;

ii) MSI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody związane z nagrodą i jej wykorzystaniem. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń wobec MSI;

iii) MSI nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędne dostarczenie, utratę lub niepowodzenie w dostarczeniu powiadomienia o wygranej z powodu błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych, oprogramowania lub wszelkiego rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się swojego prawa do nagrody i wszelkiej związanej z nią rekompensaty.

8. Wykluczenie gwarancji MSI. NAGRODY MSI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAWA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO NA PODSTAWIE ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NIEDOTRZYMANIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB INNYCH) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, PRZEWIDYWALNE LUB NIE, W TYM ODNOSZĄCE SIĘ DO UTRACONYCH ZYSKÓW, DOCHODÓW, DOBREJ WOLI LUB KOSZTÓW WYMIANY.

10. Pozostałe postanowienia. Niniejszy Regulamin podlega prawu Tajwanu niezależnie od przepisów kolizyjnych, zaś wszelkie spory dotyczące wydarzenia i niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd Okręgowy w Tajpej na Tajwanie. Wszelkie postanowienia unieważnione przez właściwy sąd zostaną usunięte, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy. Niedochodzenie przez MSI praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie będzie uważane za zrzeczenie się ich. MSI nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązań z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejszy Regulamin nie zostanie scedowany ani w żaden inny sposób przeniesiony przez Ciebie na osoby trzecie. Nieuprawnione cesje są uważane za niebyłe. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do wydarzenia i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje, ustne lub prowadzone w innej formie.