banner NO

msi products

Oppdatert den 11:13 AM / 23-Sep-2020

Vilkår og betingelser

1. Arrangementets varighet og registrering. Fra 16. juni til aug. 31. 2020 (UTC + 08:00), kan deltakere ("du," din ", ettersom hva som gjelder) melde seg på MSIs kampanje "Vær den kuleste eksperten, driv med OverklokkING" ("arrangement"). For å bli med må du gjøre som følger:

 

MSI-belønning

i) Kjøp to (2) eller flere nye og kvalifiserende MSI-produkter for å lage et DUO-, TRIO- eller KVARTETTkombinasjonssett (se kvalifiserende produkter og kombinasjonsoversikter her: https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/no/land-qualifying/?country_promotion=11) fra deltagende MSI-partnere fra 16. juni til aug. 31. 2020 (UTC + 08:00). Kvalifiserende produkter kan kjøpes som individuelle komponenter eller som en del av et forhåndsbygget system.

ii) Fra 1. juli til sept. 30. 2020, registrer de kvalifiserende MSI-produktene dine på arrangementets kampanjeside (ligger på https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/no/?country_promotion=11 ), og legg ved obligatorisk kjøpsbevis og produktets serienummer som en del av innsendelsen. Av dokumentasjonen må produktmodellens etikett, fakturadato og navn på butikk/forhandler, fremgå. Fakturadato må være fra 16. juni til aug. 31. 2020. All påmelding må være fullført innen september. 30. 2020. Registreringer som mottas etter fristens utløp, vil ikke tas med i betraktningen.

HVER DELTAKER (BEKREFTET MED NAVN, KONTO ELLER INTERNETTPROTOKOLL-/IP-ADRESSE) KAN KUN REGISTRERE SEG FOR INNLØSNING ÉN GANG FOR DETTE ARRANGEMENTET.

iii) Godta arrangementets vilkår og betingelser, og avvent evaluering fra MSI. Hvis MSI kommer til at du oppfyller alle kriterier for deltakelse, vil innløsningsobjektet – én (1) Steam Wallet-kode per kvalifisert kombinasjonssett, sendes til din registrerte e-postadresse. Gjeldende innløsningsobjekter og listede Steam Wallet-verdier for hvert relevant kombinasjonssett er tilgjengelige her:

iv) MSI forbeholder seg retten til å verifisere, godkjenne eller avvise bidrag etter eget forgodtbefinnende, i tillegg til å vurdere samsvar med disse vilkårene og betingelsene. MSI kan avslå bidrag dersom påmeldingen til arrangementet er ufullstendig eller ugyldig, eller skjer etter arrangementets slutt eller utenfor svarperioden. MSI-varsler om at tilleggsinformasjon som ikke svares på innen syv (7) kalenderdager, vil medføre automatisk avslag på kravet eller registreringen din i forbindelse med dette arrangementet.

v) Faktisk Steam-verdi varierer grunnet automatisk konvertering til lokal valuta, i henhold til vekslingskursene den dagen de innløses.

vi) Hvis det registrerte MSI-produktet sendes tilbake eller tilbakebetales, må du varsle MSI skriftlig. Kampanjesøknaden vil da automatisk trekkes tilbake inntil videre. MSI forbeholder seg retten til å be deltakere om å returnere belønninger de har fått på returnerte eller tilbakebetalte produkter.

vii) Deltakere må være minst 18 år gamle. Ugyldig på steder hvor det er forbudt eller begrenset av lovverk.

viii) Dette arrangementet er kun for kvalifiserte sluttbruker-kunder, og ikke for bedrifter.MSI, MSI-tilknyttede selskaper, datterselskaper, produsenter, forretningspartnere, distributører, systemintegratorer, grossister, reforhandlere, forhandlere, ansatte i I-Cafe eller byråansatte, samt deres nærmeste familie, kvalifiserer ikke til å delta på dette arrangementet.

ix) MSI forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forvarsel i tilfelle påbud fra myndighetene.

x) Kvalifiserte regioner: Japan, Sør-Korea, Kina, Taiwan, Hong Kong, Macao, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike, Tyskland, Sveits, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Belgia, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Polen, Litauen, Tyrkia, Ukraina, Storbritannia, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Irak, Yemen, Egypt, Sør-Afrika, Israel, India, Myanmar, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam.

 

2. Personvernerklæring. Vi kan be deg om informasjon når du melder deg på arrangementet eller når du registrerer produktet. Der det er aktuelt, kan dette omfatte (uten begrensninger) e-post, navn, produktets serienummer, innløsningskode, kjøpsinformasjon og annen informasjon du oppgir frivillig. I tillegg kan vi indirekte samle inn informasjon om deg via informasjonskapsler eller innebygde analyseverktøy på nettstedet. Informasjonen vi samler inn vil brukes på følgende måter: Til drift av arrangementet, for å avgjøre om du kvalifiserer til deltakelse, for å kontakte deg ved behov, for å sørge for at premien(e) kan sendes til deg, for å lagre registrert produktinformasjon så lenge forholdet mellom oss vedvarer (f.eks. når du bruker våre tjenester, som garantier, markedsføringse-poster osv.) og kun bruk i interne markedsstudier for å utvikle bedre produkter og tjenester. Vi kommer ikke til å dele informasjonen din med tredjeparter, bortsett fra: i) Tredjeparts-behandlere, som for eksempel våre internett- og nettstedsleverandører i gjennomføringen av dette arrangementet, eller ii) når vi rapporterer om eller svarer på faktiske eller mistenkte lovbrudd til myndigheter, for eksempel domstoler eller politi, i den grad det er nødvendig.

Grunnet vår bedrifts internasjonale karakter, overfører vi informasjon innenfor MSI-gruppen og til tredjepartene nevnt ovenfor i forbindelse med formålet beskrevet i disse vilkårene og betingelsene. Det betyr at vi kan overføre informasjon til land med lover og personvern som skiller seg fra de som gjelder i det landet du befinner deg i.

Ytterlige informasjon om hvordan informasjonen din brukes og behandles er beskrevet i MSIs personvernerklæring, som er å finne på https://www.msi.com/page/privacy-policy. MSIs personvernerklæring utgjør en del av disse vilkårene og betingelsene, og skal heretter etterfølges og henvises til med full kraft og effekt.

3. Abonnement på markedsføringse-poster. Du kan bli spurt om du vil bli med på MSI sin e-postliste for markedsføringse-poster, hvor du vil motta MSI-produktnyheter og serviceoppdateringer. Hvis du ikke vil bli med på denne listen, må du ikke krysse av i avkrysningsboksen for abonnement eller lignende.

4. Deltakerlisens.For alt materiale du overbringer oss i forbindelse med dette arrangementet, inkludert og ikke begrenset til aktuelle bilder, videoer, anmeldelser, innhold, kommentarer, tilbakemeldinger og skriftlig materiale (samlebetegnelse «innsendte materialer»), gir du herved MSI og dets verdensomspennende datterselskaper en evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, fullstendig betalt, verdensomspennende, underlisensierbar lisens til å bruke, reprodusere, kopiere, distribuere, lage deriverte verk av, offentlig vise og utføre, samt på andre vis bruke eller utnytte det innsendte materialet på alle juridiske måter, med rimelighet fastslått av MSI og i overensstemmelse med MSIs personvernerklæring.

5. Deltakerrepresentasjon og garantier.Du representerer og garanterer herved at:

i) Informasjonen du har oppgitt er nøyaktig og sann.

ii) Du har full autoritet, kapasitet, evne og rett til å melde deg på dette arrangementet, og at du kan tildele obligatorisk lisenstillatelse, representasjon og garantier i tråd med disse vilkårene og betingelsene,

iii) Du har innhentet og vil overholde alle relevante godkjenninger, samtykker, tillatelser, lisenser og fraskrivelser som er nødvendige for å kunne tildele MSI og dets datterselskaper lisensene som er nevnt ovenfor, og

iv) du har etterfulgt alle gjeldende lover i forbindelse med påmeldingen til dette arrangementet.

6. Deltakers skadegodtgjørelse.Du vil forsvare, holde skadeløs og anse MSI, dets datterselskaper og avløsere, stedfortredere, direktører og agenter, som harmløse i forbindelse med ethvert erstatningsansvar, skader, dommer, kostnader, utgifter og gebyrer (inkludert rimelige advokatutgifter) som måtte resultere fra krav, etterforskninger, rettstvister eller andre juridiske eller administrative handlinger fra tredjeparter, som følge av at du har brutt representasjoner, garantier eller forpliktelser i disse vilkårene og betingelsene

7. Deltakernes anerkjennelse og samtykke.Du bekrefter og godtar herved at:

i) MSI forbeholder seg uinnskrenket enerett:

  1. til å fastsette om en deltaker har innfridd arrangementskravene i god tro på endelig og avgjørende grunnlag.For illustrasjonsformål og uten å begrense andre vilkår, kan MSI diskvalifisere deltakere dersom: a)påmeldingen til arrangementet og produktregistreringen er ufullstendige, b)arrangementets kvalifikasjonskrav, som aktuell produktserie eller regionale begrensninger, er innfridd, c)de innsendte dokumentene er forfalskede, bedragerske eller ugyldige, d)automatiserte koder, scripter, plug-ins eller andre midler ble benyttet for å delta på eller fullføre påmelding til arrangementet, e)deltakeren ikke har juridisk kapasitet til å melde seg på dette arrangementet eller f)kriminelle eller ulovlige handlinger begås eller antas å ha blitt begått for å melde seg på dette arrangementet,
  2. til å erstatte premien med gjenstander av lignende verdi uten forvarsel.
  3. til å endre, slette eller utvide disse vilkårene og betingelsene uten forvarsel.

ii) MSI står ikke ansvarlig og påtar seg intet erstatningsansvar for personer som har lidd tap, ikke er fornøyde eller har pådratt seg skade gjennom premien eller bruk av denne.Vinnere skal ikke fremme krav mot MSI.

iii) MSI fraskriver seg alt ansvar for forsinkelser, feillevering, tap eller svikt under leveringen av gevinstmeldingen på grunn av mekaniske, tekniske, elektroniske, kommunikasjons-, telefon-, datamaskin-, maskinvare-, internett- eller programvarefeil, funksjonsfeil eller feil av noe slag.I slike tilfeller frasier vinneren seg uvilkårlig vedkommendes rett til premien og til enhver annen form for kompensasjon knyttet til denne.

8. Unntak fra MSI-garantier. MSI-PREMIEN(E) LEVERES «SOM DE ER» UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, SAMSVAR ELLER EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL.

9. Ansvarsbegrensning. I STØRST MULIG UTSTREKNING OG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER SKAL MSI IKKE HA NOE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG I FORBINDELSE MED KRAV (UAVHENGIG AV TEORIER OM ANSVAR, OM DETTE BASERER SEG PÅ KONTRAKTSPRINSIPPER, GARANTIER, UAKTSOMHET ELLER ANNEN SKADEVOLDELSE, BRUDD PÅ LOVFESTEDE PLIKTER ELLER ANNET) FOR SPESIELLE, DERAV FØLGENDE, AVHENGIGE, INDIREKTE, UNDERORDNEDE, STRAFFEMESSIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, UANSETT OM DISSE KUNNE FORUTSES ELLER EI, INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET TIL TAPT FORTJENESTE, INNTEKT, GOODWILL ELLER KOSTNADER KNYTTET TIL ERSTATNING.

10. Diverse. Disse vilkårene og betingelsene følger og fortolker Taiwans lover, uansett om ulike lovprinsipper kommer i konflikt med hverandre, og alle uoverensstemmelser som oppstår som følge av arrangementet og disse vilkårene, skal behandles av Taipei District Court i Taipei i Taiwan. Enhver bestemmelse som kjennes ugyldig av en habil domstol skal strykes, og de gjenværende vilkårene og betingelsene forblir gjeldende med full kraft og effekt. Dersom MSI ikke klarer å håndheve rettighetene i disse vilkårene og betingelsene, skal dette ikke anses som en ansvarsfraskrivelse. MSI skal ikke holdes ansvarlig for manglende utførelse som følge av omstendigheter utenfor deres kontroll. Disse vilkårene og betingelsene skal ikke tildeles eller på andre vis overføres fra deg til noen tredjepart. Alle uautoriserte tildelinger skal anses som ugyldige. Disse vilkårene og betingelsene konstituerer hele avtalen mellom partene i forhold til arrangementet, og skal ha forrang over tidligere avtaler, kommunikasjoner, representasjoner eller diskusjoner, muntlige eller av annen art.